ارتباط با اعضای ستارگان ایران

دبیر و رایزن بین المللی

دکتر آقایی

مشاور

مهندس علیرضا دلدار

مدیر بخش ای تی و سوشال مدیا

مهندس جلال الدین حسین خواه

مدیر اجرایی و هد سرآشپز

شهرام شجاعی

مدیر شرکت - مالک و خالق برند

مسعود خوئینی

کوچینگ و منابع انسانی

دکتر ایمان القاسی زاده

معاون فنی و اجرایی

علی عطاردی

مدیر روابط عمومی

ساسان آقایی